Permisjonsreglement

Sentrale føringer i Oslostandarden:

Det skal i grunnskolen i Oslo ikke innvilges permisjon i perioder med forberedelser til, og gjennomføring av prøver og kartlegginger. Det skal normalt ikke innvilges permisjon når eleven har tidligere udokumentert fravær fra skolen. Det skal normalt ikke innvilges permisjon til ferier,  treningssamlinger eller lignende. Det kan etter en individuell og skjønnsmessig vurdering innvilges permisjon til deltakelse i spesielle arrangementer og markeringer, for eksempel politisk arbeid, organsisasjonsarbeid og familiebegivenheter. Det samme gjelder deltakelse ved idrettslig og kulturell konkuranse/stevne på høyt nivå.

Oslostandarden skal brukes av alle grunnskoler i Oslo kommune. Standarden er forankret i opplæringsloven § 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring, første, andre og femte ledd, og opplæringsloven § 2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringa.

Opplæringslovens bestemmelse om maksimal permisjonstid på to -2- uker (10 skoledager), er ufravikelig. Verken rektor, utdanningsadministrasjonen eller fylkesmannen kan innvilge en elev sammenhengende permisjon i mer enn to uker. I grunnskolen i Oslo skal det ikke innvilges permisjon for mer enn inntil 10 skoledager pr. skoleår. Fravær utover innvilget permisjon eller fravær uten innvilget permisjon anses som udokumentert fravær.