Skole-hjem samarbeid

skole-hjem

Standarden er bygget opp tematisk rundt skolens kjerneoppgaver: Fag og læring; Trygghet og trivsel, og Dialog og samarbeid. Under hvert kapittel tydeliggjøres gjensidige forventninger:

  • Hva kan du forvente av skolen?
  • Hva forventer skolen av deg som foresatt?

Både foresatte, rektorer og fagfolk har bidratt til innholdet, for at det skal være relevant, forståelig og mulig å etterleve.

Retningslinjer for hele Osloskolen

Retningslinjene er overordnede og vil gjelde for alle elever og foresatte i Osloskolen, fra 1. trinn på barneskolen til og med videregående skole. Skolene kan i tillegg utarbeide lokale versjoner, så fremt innholdet i lokal standard samsvarer med oslostandarden.

Oslostandarden er utarbeidet på oppdrag fra byrådet (Bystyremelding nr. 1/2013) og inngår i byrådets strategi for sosial mobilitet. Standarden oversettes til ulike språk og distribueres elektronisk til alle foresatte i Osloskolen. Standarden vil bli supplert med en revidert utgave av "Skolens kommunikasjon", med tips og råd til informasjonshåndtering på skolene.

Informasjon til ansatte og foresatte

Skolene må ta ansvar for at alle ansatte har kjennskap til den nye standarden, innholdet og hvordan den skal følges opp fra skolens side.
Informasjonstiltak overfor foresatte ved skolestart:

  • Informasjon på foreldremøter (presentasjon av standard og hvordan skolen og hjemmet skal følge opp)
  • Informasjon i utviklingssamtaler
  • Informasjon på skolens nettside

Her kan du laste ned Oslostandarden, samt finne oversettelser på flere språk.