Strategisk plan

Våre satsingsområder er et trygt og inkluderende læringsmiljø, grunnleggende ferdigheter med vekt på regning og tverrfaglighet.

Byrådets visjon og føringer

Byrådets overordnede visjon er en grønnere, varmere og skapende by med plass til alle. Visjonen for oppvekst- og kunnskapssektoren er:
«I Oslo skal alle barn og unge ha like muligheter. Oslobarnehagen og Osloskolen skal ha høye ambisjoner og forventninger til den enkeltes faglige og sosiale utvikling, og motivere til lek, læring, nysgjerrighet, engasjement og kreativitet. Barn og unge skal oppmuntres til å delta i utvikling av et demokratisk og bærekraftig samfunn.»

Byrådet legger også tre styringsprinsipper til grunn for styringen av oppvekst- og kunnskapssektoren i Oslo. Det er: Tidligere innsats, Positiv forskjellsbehandling og tillit og handlingsrom.

Langsiktige resultatmål som angir retning for oppvekst – og kunnskapspolitikken i Oslokommune

Byrådet har formulert følgende langsiktige resultatmål som angir retning for oppvekst – og kunnskapspolitikken i Oslo kommune (Flere av målene strekker seg ut over økonomiplanperioden):

  • Resultatforskjellene i Osloskolen skal halveres
  • Elevenes motivasjon for læring skal være like høy gjennom hele ungdomstrinnet
  • Minst 1 av 3 elever skal søke yrkesfag
  • 85 % av elevene skal fullføre og bestå videregående opplæring

Strategiske mål for alle osloskoler

Det strategiske kartet for 2018-2021 er i hovedsak en videreføring av målene for perioden 2017-2020. Målsettingene er stort sett sammenfallende med nasjonale mål for opplæringen. 

Brukerperspektivet er overordnet og omfatter i 2018 fire overordnede strategiske mål, slik de fremgår av Byrådets budsjettforslag for 2018 og økonomiplan for 2018-2021 (Sak 1):

  • Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter tidlig i skoleløpet
  • Elevenes grunnleggende ferdigheter, dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet
  • Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv
  • Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing