Hovedseksjon

Ordensreglement

Regler for orden og atferd på Grefsen skole
 

Regler for orden

 1. Elevene møter presis
 2. Elevene møter forberedt til timen og har med nødvendig utstyr
 3. Elevene gjør arbeid til rett tid og holder orden
 4. Vi holder orden i skolens og egne saker og behandler dem med forsiktighet

Regler for atferd

Elevene skal vise alminnelig god atferd, herunder

 1. Behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m., også på digitale medier
 2. Bidra til et godt skolemiljø
 3. Rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
 4. Ta godt vare på skolen og dens eiendeler
 5. Respektere skolens grenser, og de reglene som gjelder for de ulike områdene.
 6. Ha mobil, smartklokke og annet elektronisk utstyr avslått i sekken hele skoledagen. Dette, og andre verdisaker tas med til skolen på eget ansvar.


Våre forventninger til elever

 • Vi snakker hyggelig til hverandre
 • Vi hjelper hverandre til å ta gode valg
 • Vi tar med andre i leken
 • Vi holder armer og ben for oss selv
 • Vi bruker innestemme og går innendørs
 • Vi lar andres ting være i fred
 • Vi sorterer søppel
 • Vi bruker og følger STOPP- GÅ VEKK – SI IFRA dersom du selv eller andre blir plaget
 • Vi bærer ball og annet utstyr inne


Atferd og opptreden som ikke aksepteres i Osloskolen:

 • Å mobbe eller på andre måter krenke andre
 • Å utøve eller true med fysisk vold
 • Å fuske eller forsøke å fuske
 • Å ha med og/eller benytte farlige gjenstander
 • Å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet


Reaksjoner ved brudd på reglene for orden og atferd

 • Samtale med en voksen
 • Samtale med en i ledelsen
 • Skriftlig eller muntlig beskjed til foresatte
 • Skolen og eleven ringer hjem til foresatte
 • Være inne i friminuttet med en voksen
 • Utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er ansvarlige for
 • Ved skade på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/eller elevens foresatte bli erstatningsansvarlige
 • Elever kan bortvises for enkelttimer eller for resten av dagen
 • Midlertidig eller permanent klasse-/gruppetime
 • Elever kan bortvises fra ulike områder for en periode (f. eks fotballbanen)
 • Skolen vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet