Hovedseksjon

FAU - Foreldrenes arbeidsutvalg

Blant foresatte er det valgt et arbeidsutvalg (FAU) som primært skal fremme foreldrenes felles interesser og bidra til at elever og foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. FAU skal: 

  • skape et godt forhold mellom det enkelte hjem og skole
  • legge til rette for en god informasjonsflyt mellom FAU, foreldre og skole
  • legge forholdene til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene
  • skape kontakt mellom skolen og lokalmiljø
  • utarbeide innspill som bør tas opp i driftstyret
  • bidra til holdningsskapende arbeid

Hver klasse velger to foreldrekontakter. Den ene deltar fast i FAU og behandler saker inn og ut av FAU.

Den andre tar ansvaret for aktiviteter i klassen, er kontaktperson for klassens lærer, og er varamedlem i FAU. 

FAU ønsker å ha et åpent og aktivt forhold til foreldrene og setter pris på innspill til saker.

Det er ønskelig at FAU medlemmer sitter for to år for å få best mulig kontinuitet. 

FAU-styret 2023-2024

Leder: Mia Wedegren
Nestleder: Beate Olsen
Sekretær: Kathy Larsen
Økonomiansvarlig: Tarjei Berg Evensen, Heidi Solberg, Kathrine Haarstad

Møteplan